”Ansvarsfullheten är ett sätt att respektera vårt arv”

Ansvarsfulla investeringar har ända sedan början varit en av grundpelarna för Hartwall Capitals verksamhet. Under de senaste åren har bolaget gjort ansträngningar för att ännu starkare integrera hållbarhetsaspekten i det strategiska arbetet, samt för att utveckla verktyg för att genom aktivt ägarskap mer effektivt styra portföljbolagens strategier och verksamhet. Ett resultat är den färska hållbarhetspolicyn, som ställer upp klara riktlinjer för såväl Hartwall Capital som portföljbolagen.

Ladda ner vår hållbarhetspolicy här (PDF, EN)

Ansvarsfull investeringsverksamhet handlar om att beakta miljö, samhällsansvar och goda förvaltningsprinciper i allt man gör. Samlingsbegreppet för de områdena är ESG, en förkortning för just environmental, social and governance.

Hartwall Capitals utvecklingsarbete i hållbarhetsfrågor är baserat på ägarnas hållbarhetsfilosofi. Det sociala ansvaret är en av ägarfamiljens grundläggande värderingar och har således sedan början styrt Hartwall Capitals verksamhet.

Hartwall Capitals ESG-fokus handlar om att bygga hållbara bolag och förvalta dem väl, med omtanke om miljön, de anställda samt övriga intressenter.

– Vi ska göra val som bygger samhället och främjar välfärden. Att våra investeringar och ägarskap sker med ansvarsfullheten som ledstjärna är ett sätt att respektera vårt arv, säger Antonia Hartwall, ägarrådsrepresentant och medlem i ägarfamiljens sjunde generation.

Under år 2020 undertecknade Hartwall Capital FN:s principer för hållbara investeringar och blev medlem i kapitalinvesteringsorganisationernas branschorgan FVCA. Samarbetsorganisationerna fungerar som ytterligare stöd för utvecklingen av processerna samt för ökad transparens, bland annat genom de bästa praxis- och välbeprövade rapporteringsmodeller de ger tillgång till. Medlemskapen i dessa nätverk ger dessutom möjligheten att följa med utvecklingen av ESG-relaterade processer och klimatet inom investeringsbranschen samt en plats i de forum där dessa diskuteras och vidareutvecklas. Hartwall Capital har också tilldelats en plats i FVCA:s ESG-kommitté.

– Genom ansvarsfulla investeringar kan vi bidra till en hållbar utveckling, en mer effektiv resurshantering samt en bärkraftig värdeökning, säger Peter Therman, ägarrådets ordförande och vice ordförande i Hartwall Capitals styrelse.

– Att stärka våra ESG-relaterade processer ligger i tiden. Vi är inte ensamma om det: investerare söker sig i allt högre grad till investeringsobjekt som aktivt arbetar för hållbarhet och kan erbjuda lösningar som har konkreta positiva effekter. Det handlar inte längre om en smal nisch, säger Antonia Hartwall.

Det beror på att hållbara investeringar innebär en lägre risk och är därmed en viktig del av ett bolags riskhanteringsprocess, utan att ge avkall på avkastningsförväntningarna – tvärtom. Det finns en mängd orsaker till att ett starkt ESG-fokus har en positiv effekt på resultatet. Trovärdighet i hållbarhetsfrågor är, till exempel, numera ett effektivt sätt att expandera inom de existerande marknaderna och få in foten på helt nya. De hållbarhetskrav som ställs på leverantörer blir allt strängare. Uppfylls de, har bolaget en konkurrensfördel samt en större strategisk frihet.

– En mängd hållbarhetsaspekter är dessutom direkt kopplade till sänkta kostnader: energieffektivitet, minskad mängd avfall, spill och förpackningsmaterial, till exempel, säger Peter Therman.

Hållbarhetssatsningar inom den sociala sfären erbjuder bland annat rekryteringsfördelar, en bättre motiverad personal samt lägre personalomsättning.

– Att integrera en genomtänkt hållbarhetsstrategi i verksamheten har inga som helst nackdelar. Vi är i den lyckliga positionen att vi inte behöver börja från början eller göra dyra investeringar för att få vår och portföljbolagens verksamhet till en hållbar nivå: Hartwall Capital har en stark bakgrund på området och vår färska hållbarhetspolicy har en naturlig plats i vår verksamhet, trots den höga ambitionsnivån, säger Antonia Hartwall.