Ansvarsfulla investeringar ger större effekt

Hartwall Capital har i år undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Undertecknandet är ett viktigt steg i vårt arbete för att säkerställa att verksamheten sker enligt principerna för ansvarsfull investeringsverksamhet, såväl inom Hartwall Capital som i portföljbolagen.

Ansvarsfulla investeringar har från början varit en av grundpelarna för Hartwall Capitals verksamhet. Under år 2020 har Hartwall Capital dessutom blivit medlem i kapitalinvesteringsorganisationernas branschorgan FVCA och undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Samarbetsorganisationerna fungerar som ytterligare stöd för utvecklingen av våra processer samt för ökad transparens, bland annat genom de bästa praxis- och välbeprövade rapporteringsmodeller de ger tillgång till. Medlemskapen i dessa nätverk ger oss dessutom möjlighet att följa med utvecklingen av ESG-relaterade processer (miljö, samhällsansvar och förvaltning) och klimatet inom investeringsbranschen samt en plats i de forum där dessa diskuteras och vidareutvecklas.

– De krav som ställs på organisationer som undertecknat principerna är inget nytt för Hartwall Capital. Ansvarsfull investeringsverksamhet är en princip som alltid har styrt verksamheten och ägandet. När vår organisation växer, ökar kraven på att göra en systematisk och integrerad process av ESG-principerna inom vår investeringsverksamhet, samt att åtgärdernas inverkan följs upp och rapporteras på ett transparent sätt. Vi vill också följa med ESG-ärendenas utveckling inom branschen och samarbeta med andra branschaktörer, som redan har fått en god start genom att vi har haft möjlighet att delta i FVCA:s tillfälliga ESG-arbetsgrupp, säger Niko Mokkila, chef för investeringsverksamheten vid Hartwall Capital.

Ansvarsfulla investeringar handlar om att beakta miljö, samhällsansvar och goda förvaltningsprinciper i sin verksamhet. Genom att göra det bidrar vi till en hållbar utveckling, en mer effektiv resurshantering samt en bärkraftig värdeökning.

– Hållbarhet och samhälleligt ansvar är kärnan i många familjeägda bolag. Vi har ägarnas starka stöd för att vidareutveckla våra processer och agerande så att inverkan verkligen syns. Förutom att ESG-betoningen bidrar till hållbar utveckling och värdeökning är den en oskiljaktig del av vår riskhanteringsprocess, som vi lägger särskild fokus på i år, säger Heidi Sulin, chef för supportfunktioner.

 

 

FN:s principer för ansvarsfull investering

 

FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan sammankallade år 2005 en grupp av de största institutionella investerarna för att utveckla FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Principerna lanserades år 2006 på New York-börsen. Principerna utgår ifrån tanken om att miljö-, samhällsansvars- och förvaltningsaspekter kan ha inverkan på investeringsportföljernas värdeutveckling och därför bör beaktas.

Många stora bolag har råkat ut för stora kostnader och dyra PR-skandaler efter att ha försummat hållbarhetsaspekten i sin verksamhet. Genom misstagen har också andra företag lärt sig: hållbarhet är inte längre någon trend, utan en naturlig del av strategin och verksamheten. Stora banker och finansinstitut har grundat egna avdelningar för att se till att verksamheten uppfyller kraven. Vid sidan om det har en hel bransch med institut och konsultbolag som arbetar med miljö-, samhällsansvars- och förvaltningsfrågor vuxit fram.

Det finns redan ett antal index för att mäta hur olika bolag hanterar ESG-frågor och vi vet att fler är på väg för att hjälpa investerare, konsumenter och andra intressenter att granska de icke-finansiella aspekterna av ett företags verksamhet, vilket vi anser att är en positiv utveckling.

 

Undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar förbinder sig att:

  • införliva ESG-aspekterna i investeringsanalyser och beslutsfattandeprocessen.
  • vara aktiva ägare och inkludera ESG-ärenden i sin ägarpraxis
  • uppmuntra ändamålsenlig rapportering kring ESG-ärenden i de bolag Hartwall Capital investerar i
  • arbeta för att principerna för ansvarsfulla investeringar implementeras i branschen
  • samarbeta med andra placerare för att mer effektivt införliva principerna om ansvarsfulla investeringar i branschen
  • publicera regelbundna rapporter om våra åtgärder samt våra framsteg i att göra ansvarsfulla placeringar