Hartwall Capital har sålt sina aktier i Royal Unibrew

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Sydafrika eller Japan eller i någon annan jurisdiktion där publicering eller distribution skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

Hartwall Capital har sålt sina aktier i Royal Unibrew
Pressmeddelande, 16.1.2018

HC Holding Oy Ab (“Hartwall Capital”, ett bolag ägt av Hartwall Capital Oy Ab) har sålt sina aktier i Royal Unibrew A/S (”Royal Unibrew” eller ”Bolaget”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Aktieförsäljningen”). Hartwall Capital sålde 2 776 440 aktier i Bolaget, motsvarande 5,27 procent av alla aktierna och rösterna i Royal Unibrew. Transaktionen övertecknades flera gånger. Försäljningspriset i Aktieförsäljningen var DKK 350 per aktie och bruttointäkterna från Aktieförsäljningen uppgick sammanlagt till ungefär DKK 972 miljoner. Efter Aktieförsäljningen äger Hartwall Capital inga aktier i Bolaget.

Hartwall Capital vill vid detta tillfälle tacka Bolaget samt Bolagets ledning och styrelse för gott samarbete under de senaste fem åren då Hartwall Capital varit en betydande aktieägare i Bolaget.

Danske Bank A/S (“Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen (“SEB”) agerade joint bookrunners i Aktieförsäljningen.

Kontaktuppgifter:

Eeva Ahdekivi, Verkställande direktör
Hartwall Capital Oy Ab
eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

Ansvarsfriskrivning

Både Danske Bank och SEB agerar exklusivt för Hartwall Capital och ingen annan och betraktar ej någon annan person (vare sig mottagare av detta meddelande eller inte) som sin respektive kund i samband med Aktieförsäljningen. Enligt kundförhållandet är Danske Bank och SEB ej skyldiga gentemot någon annan en Hartwall Capital och ger ej råd i relation till Aktieförsäljningen eller någon annan transaktion eller arrangemang hänvisade till häri. Danske Bank och SEB tar ej ansvar för riktigheten, fullständigheten eller verifieringen i detta meddelande och därmed enligt tillämpad lag frånsäger sig de allt ansvar som de i övrigt kan ha med hänvisning till detta meddelande. Inget i detta meddelande är ett löfte eller försäkran om det förflutna eller framtida och inget i detta meddelande skall förlitas på som sådant.

Informationen i detta meddelande är inte avsedd för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Sydafrika eller Japan. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att teckna värdepapper i USA, ej heller får värdepappren erbjudas eller säljas i USA ifall de inte är registrerade eller omfattas av undantag för registrering enligt den amerikanska värdepapperslagen (Securities Act of 1993, med ändringar) och reglerna och förordningarna däri. Ingen del av Aktieförsäljningen registreras i USA och inget offentligt erbjudande av värdepapper görs i USA.

Att emittera, teckna eller sälja värdepapper i Aktieförsäljningen är föremål för specifika juridiska och lagstiftningsmässiga restriktioner i vissa områden. Hartwall Capital tar på sig inget ansvar om sådana restriktioner bryts.

Detta meddelande skall inte tolkas som ett erbjudande att sälja eller en anfordran att lämna ett erbjudande att köpa värdepapper, ej heller skall värdepapper säljas härigenom i någon jurisdiktion där erbjudande, anbudsbegäran eller försäljning vore olagligt innan de registrerats, eller med undantag av registreringsskyldighet i enlighet med det tillämpliga områdets värdepapperslag.

Hartwall Capital har inte bemyndigat något erbjudande av värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Värdepappren som hänvisas till i detta meddelande kan endast erbjudas i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet till (a) en juridisk person som är professionellt investeringserfaren enligt Prospektdirektivet; eller (b) vilket som helst annat fall inom Prospektdirektivet artikel 3(2). Uttrycket ”Prospektdirektivet” betyder direktiv 2003/71/EY (med ändringar).

Detta meddelande är riktat endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer med professionell erfarenhet i investeringsärenden som faller inom artikel 19(5) av 2000-års finansierings- och marknadslag (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) direktiv 2005 (“Direktivet”) och (iii) enligt Direktivets artikel 49(2) enheter med hög förmögenhetsnivå, och övriga personer till vilka meddelandet kan lagligt meddelas (alla personer tillsammans ”relevanta personer”). All investeringsaktivitet som detta meddelande hänvisar till är endast tillgänglig och engageras med relevanta personer. Den person som inte är en relevant person bör ej handla eller förlita sig på detta meddelandes innehåll.