Kategori: Nyheter

Hartwall Capital minskade sitt innehav i Terveystalo Oyj

HC Holding Oy Ab, ett bolag ägt av Hartwall Capital, har sålt 6 000 000 aktier i Terveystalo Oyj, vilket motsvarar sammanlagt 4,69 procent av bolagets samtliga aktier och röster. 

Försäljningen gjordes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande till inhemska och internationella institutionella placerare. 

Efter försäljningen äger Hartwall Capital 8 431 690 aktier i Terveystalo, vilket representerar kring 6,59 procent av bolagets samtliga aktier och röster. 

Försäljningen stöder Hartwall Capitals strategiska mål, samtidigt som Hartwall Capital kvarstår som en betydande ägare i Terveystalo med fortsatt stöd för bolaget och dess långsiktiga strategi.  

Terveystalo är en av Finlands ledande hälsovårdsbolag. Terveystalo erbjuder hälsovårdstjänster för företag, privatkunder samt den offentliga sektorn.  

Hartwall Capital är ett finländskt, familjeägt investeringsbolag. Hartwall Capital har varit  Terveystalos ägare sedan år 2017. 

Ovanstående text presenteras enbart i informationssyfte och kan inte betraktas som ett erbjudande eller uppmaning till att köpa, sälja, eller teckna sig för värdepapper eller andelar. Värdepappersförsäljningen sker inte i stater där ett erbjudande, en offertförfrågan eller försäljning innan registrering eller annan godkännandeåtgärd är förbjuden enligt ifrågavarande värdepappersmarknadslagstiftning. 

Med omtanke om omvärlden

Ansvarsfulla investeringar har ända sedan början varit en av grundpelarna för Hartwall Capitals verksamhet. Under de senaste åren har bolaget gjort ansträngningar för att ännu starkare integrera hållbarhetsaspekten i det strategiska arbetet, samt för att utveckla verktyg för att genom aktivt ägarskap mer effektivt styra portföljbolagens strategier och verksamhet. Ett resultat är den färska hållbarhetspolicyn, som ställer upp klara riktlinjer för såväl Hartwall Capital som portföljbolagen. 

Ladda ner vår hållbarhetspolicy här (PDF, EN)

Ansvarsfull investeringsverksamhet handlar om att beakta miljö, samhällsansvar och goda förvaltningsprinciper i allt man gör. Samlingsbegreppet för de områdena är ESG, en förkortning för just environmental, social and governance.

Hartwall Capitals utvecklingsarbete i hållbarhetsfrågor är baserat på ägarnas hållbarhetsfilosofi. Det sociala ansvaret är en av ägarfamiljens grundläggande värderingar och har således sedan början styrt Hartwall Capitals verksamhet.

Hartwall Capitals ESG-fokus handlar om att bygga hållbara bolag och förvalta dem väl, med omtanke om miljön, de anställda samt övriga intressenter.

– Vi ska göra val som bygger samhället och främjar välfärden. Att våra investeringar och ägarskap sker med ansvarsfullheten som ledstjärna är ett sätt att respektera vårt arv, säger Antonia Hartwall, ägarrådsrepresentant och medlem i ägarfamiljens sjunde generation.

Under år 2020 undertecknade Hartwall Capital FN:s principer för hållbara investeringar och blev medlem i kapitalinvesteringsorganisationernas branschorgan FVCA. Samarbetsorganisationerna fungerar som ytterligare stöd för utvecklingen av processerna samt för ökad transparens, bland annat genom de bästa praxis- och välbeprövade rapporteringsmodeller de ger tillgång till. Medlemskapen i dessa nätverk ger dessutom möjligheten att följa med utvecklingen av ESG-relaterade processer och klimatet inom investeringsbranschen samt en plats i de forum där dessa diskuteras och vidareutvecklas. Hartwall Capital har också tilldelats en plats i FVCA:s ESG-kommitté.

– Genom ansvarsfulla investeringar kan vi bidra till en hållbar utveckling, en mer effektiv resurshantering samt en bärkraftig värdeökning, säger Peter Therman, ägarrådets ordförande och vice ordförande i Hartwall Capitals styrelse.

Att våra investeringar och ägarskap sker med ansvarsfullheten som ledstjärna är ett sätt att respektera vårt arv, säger Antonia Hartwall.

 

– Att stärka våra ESG-relaterade processer ligger i tiden. Vi är inte ensamma om det: investerare söker sig i allt högre grad till investeringsobjekt som aktivt arbetar för hållbarhet och kan erbjuda lösningar som har konkreta positiva effekter. Det handlar inte längre om en smal nisch, säger Antonia Hartwall.

Det beror på att hållbara investeringar innebär en lägre risk och är därmed en viktig del av ett bolags riskhanteringsprocess, utan att ge avkall på avkastningsförväntningarna – tvärtom. Det finns en mängd orsaker till att ett starkt ESG-fokus har en positiv effekt på resultatet. Trovärdighet i hållbarhetsfrågor är, till exempel, numera ett effektivt sätt att expandera inom de existerande marknaderna och få in foten på helt nya. De hållbarhetskrav som ställs på leverantörer blir allt strängare. Uppfylls de, har bolaget en konkurrensfördel samt en större strategisk frihet.

– En mängd hållbarhetsaspekter är dessutom direkt kopplade till sänkta kostnader: energieffektivitet, minskad mängd avfall, spill och förpackningsmaterial, till exempel, säger Peter Therman.

Hållbarhetssatsningar inom den sociala sfären erbjuder bland annat rekryteringsfördelar, en bättre motiverad personal samt lägre personalomsättning.

– Att integrera en genomtänkt hållbarhetsstrategi i verksamheten har inga som helst nackdelar. Vi är i den lyckliga positionen att vi inte behöver börja från början eller göra dyra investeringar för att få vår och portföljbolagens verksamhet till en hållbar nivå: Hartwall Capital har en stark bakgrund på området och vår färska hållbarhetspolicy har en naturlig plats i vår verksamhet, trots den höga ambitionsnivån, säger Antonia Hartwall.

Hartwall 185 år

I dag, tisdagen den 2.2.2021, är det 185 år sedan Victor Hartwall beviljades näringstillstånd för tillverkning av artificiella mineralvatten i Helsingfors.

Nordens första mineralvattenfabrik inledde därmed verksamhet, vilket samtidigt blev början på familjebolaget Hartwalls historia.

Victors son, August Ludvig Hartwall övertog 1865 under turbulenta tider efter Krimkriget skötseln av Hartwalls mineralvattenfabrik. Samma år han tog över verksamheten grundade han de första vattenkioskerna i Helsingfors centrum. De första limonaddryckerna kom till genom att mineralvatten blandades med sötad saft. Kioskerna och limonaden blev en succé.

Hartwall Capital påbörjade sin verksamhet i sin nuvarande form år 2008, då ägarfamiljerna investerade det kapital försäljningen av bryggeriverksamheten inbringade i bolaget.

Victor Hartwall

Hartwall Capital stöder ett återval av Konecranes styrelse

Konecranes tre storägare Hartwall Capital, Solidium Oy och Ilmarinen har meddelat Konecranes styrelse att de föreslår för bolagsstämman att sittande styrelse återväljs för den period som avslutas vid bolagsstämman 2022.

Den sittande styrelsen består av Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum, Niko Mokkila och Janne Martin.
Hartwall Capital, Solidium Oy och Ilmarinen, representerande sammanlagt ungefär 21,48 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, föreslår också att Christoph Vitzthum återväljs som styrelsens ordförande. Hartwall Capital kommer att rösta för förslaget vid bolagsstämman 2021.

Bild: Konecranes

Katja Kuusilehto är Hartwall Capitals nya Financial Controller

Katja Kuusilehto

Hartwall Capital har anställt Katja Kuusilehto för positionen som Financial Controller. Anställningen stöder den pågående utvecklingen av bolagets ekonomifunktion.

Katja Kuusilehto kommer närmast från S-Banken, där hon de senaste åren har arbetat vid treasuryfunktionen samt med bland annat fondbokföring samt likviditetshantering.

Innan S-Banken tillbringade Kuusilehto 18 år vid Aktia med till exempel värdeberäkning och ekonomiförvaltning på sitt bord.

Hartwall Capital utnämnde nya styrelsemedlemmar

Tom Eriksson samt Frank Korsström har valts in i Hartwall Capitals styrelse. I sammansättningen av den nya styrelsen har erfarenhet av investeringsverksamhet vägt tungt. Styrelsearbetet har också organiserats om: tätare kontakt och ett mer operativt grepp möjliggör att styrelsens kompetenser kan utnyttjas mer effektivt.

Eriksson, ekon. mag., har bland annat haft olika direktörsuppdrag i Wärtsilä, fungerade som Managing Director för Adveq Management AG 2004-2007 och är nu Chief Investment Officer vid Calibrium AG. Eriksson har tidigare haft flera styrelseuppdrag och sitter nu i bland annat Audico Systems samt Tolomeo Capital AG:s styrelser. 

Frank Korsström, DI, ekon.mag., arbetade för Accenture mellan 1998 och 2020, sedan 2006 som vd för Accenture i Finland samt sedan 2007 som vd för Accenture i Norden. Innan Accenture innehade Korsström tjänster i konsultbolagen SIAR-Bossard i Finland och Paris samt Boston Consulting Group i Sverige och Finland. Korsström är dessutom direktör samt ansvarig för genomförandet av för Finlands Näringsliv EK:s covid-19 exitstrategi samt fungerar som styrelseordförande i Ficolo Oy samt Rej-Design. Korsström är också förvaltningsrådsmedlem i Stiftelsen Arcada. 

Styrelsen består nu av sex medlemmar. Utöver Eriksson och Korsström består styrelsen av ordförande Michael Rosenlew, vice ordförande Peter Therman, Paul Hartwall samt Casimir Lindholm. 

– Hartwall Capitals styrelse fungerar nu mer som en investeringskommitté, säger ordförande Michael Rosenlew.  

En tätare möteskalender medger en ytterligare förbättrad smidighet i beslutsfattandet. Att styrelsesammankomsterna sker oftare möjliggör dessutom att styrelsemedlemmarna får en djup insikt i Hartwall Capitals arbete och projekt, vilket tillåter att styrelsens kompetenser och erfarenhet kan utnyttjas mer effektivt. I sammansättningen av den nya styrelsen har erfarenhet av investeringsverksamhet därför vägt tungt. 

Hartwall Capital stöder Konecranes och Cargotecs fusion

Konecranes och Cargotecs styrelser har i dag offentliggjort beslutet att fusionera bolagen. Det nya bolaget som fusionen resulterar i blir en global ledare inom hållbara materialflöden. Hartwall Capital, Konecranes största ägare med 10,01% av aktierna, välkomnar fusionen och ger den sitt fortsatta fulla stöd samt förbinder sig till att rösta för fusionen.

– Vi är glada över att som största aktieägare i Konecranes ha kunnat ha en mycket aktiv roll och därmed äntligen möjliggjort den här processen, säger Hartwall Capitals styrelseordförande Michael Rosenlew.

– Vi tror att fusionen är rätt väg att gå. Tillsammans bildar Konecranes och Cargotec ett nytt finländskt storbolag med ett starkt finländskt ägande, vilket vi kan vara stolta över.

Den föreslagna fusionen sker genom en absorptionsfusion så att Konecranes uppgår i Cargotec. Konecranes aktieägare kompenseras med nyemitterade aktier i Cargotec till ett värde som motsvarar hälften det nya bolagets aktiestock, värde och röster och därtill föreslås det att Konecranes gör en extra utbetalning av medel på två euro per aktie till sina aktieägare innan fusionen slutförs. Efter fusionen kommer Hartwall Capital att äga en andel på 5% av det nya bolaget.

De respektive bolagens styrelser rekommenderar enhälligt fusionen för aktieägarna. Fusionen kräver ett godkännande vid de extra bolagsstämmor parterna kommer att sammankalla för att fatta ett beslut om fusionen samt ett godkännande av de relevanta konkurrensmyndigheterna. Enligt bolagen har aktieägare som representerar kring 27,4 procent av aktierna och rösterna i Konecranes samt kring 44,8 procent av aktierna och 76,3 av rösterna i Cargotec förbundit sig till att stöda fusionen. Ifall alla krav uppfylls beräknas fusionen äga rum under fjärde kvartalet år 2021.

Länk till det officiella börsmeddelandet

Hartwall Capital joins FVCA ESG Committee

Hartwall Capital’s Investment Associate Noora Haraholma has been awarded a seat in the ESG-committee of the FVCA – Finnish Venture Capital Association.

The committee focuses on the themes of responsibility, effectiveness and diversity in the private equity industry. The committee actively monitors developments around ESG issues in the industry and how they affect the capital investment field. The committee provides Hartwall Capital with a platform to participate in the discussion on good practice in ESG matters, as well as a way to contribute to the implementation of them.

Thank you for your trust! We look forward to cooperating and working for a more sustainable world.

Hartwall Capital stärker sitt team genom strategiska rekryteringar

Hartwall Capital har stärkt sitt investerings- samt det administrativa teamet genom tre nyanställningar.

Andreas Lagerbohm börjar under hösten som ny ekonomichef (Chief Financial Officer). Andreas kommer till Hartwall Capital från Aktia, där han har ansvarade för koncernens ekonomiförvaltning som Head of Group Finance samt fungerade som VD för koncernens dotterbolag Aktia Finans. Andreas har också varit interim-CFO för Aktia-koncernen under en period av omorganiseringar i bolaget år 2017. Andreas har arbetat för Aktia sedan år 2015. Innan Aktia jobbade Andreas på KPMG med olika revisions- och konsulteringsuppgifter inom finansbranchen.

Noora Haraholma är Hartwall Capitals nyaste medlem i investeringsverksamhetsteamet, som Investment Associate. Haraholma har tidigare arbetat bland annat som konsult vid Boston Consulting Group, där hon främst har koncentrerat sig på företagsutveckling och -transformation, förnyelser av affärsmodeller och organisationer samt strategi- och due diligence-projekt.

Viktor Grandell har tillträtt som kommunikationsansvarig (Communications manager) vid Hartwall Capital. Tjänsten är ny och har tillsatts som ett led i Hartwall Capitals strävan att utveckla företagets interna och externa kommunikation. Grandell har tidigare arbetat som journalist och de tio senaste åren inom politiken, som kommunikationschef för Svenska folkpartiet i Finland.

Ansvarsfulla investeringar ger större effekt

Hartwall Capital har i år undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Undertecknandet är ett viktigt steg i vårt arbete för att säkerställa att verksamheten sker enligt principerna för ansvarsfull investeringsverksamhet, såväl inom Hartwall Capital som i portföljbolagen.

Ansvarsfulla investeringar har från början varit en av grundpelarna för Hartwall Capitals verksamhet. Under år 2020 har Hartwall Capital dessutom blivit medlem i kapitalinvesteringsorganisationernas branschorgan FVCA och undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Samarbetsorganisationerna fungerar som ytterligare stöd för utvecklingen av våra processer samt för ökad transparens, bland annat genom de bästa praxis- och välbeprövade rapporteringsmodeller de ger tillgång till. Medlemskapen i dessa nätverk ger oss dessutom möjlighet att följa med utvecklingen av ESG-relaterade processer (miljö, samhällsansvar och förvaltning) och klimatet inom investeringsbranschen samt en plats i de forum där dessa diskuteras och vidareutvecklas.

– De krav som ställs på organisationer som undertecknat principerna är inget nytt för Hartwall Capital. Ansvarsfull investeringsverksamhet är en princip som alltid har styrt verksamheten och ägandet. När vår organisation växer, ökar kraven på att göra en systematisk och integrerad process av ESG-principerna inom vår investeringsverksamhet, samt att åtgärdernas inverkan följs upp och rapporteras på ett transparent sätt. Vi vill också följa med ESG-ärendenas utveckling inom branschen och samarbeta med andra branschaktörer, som redan har fått en god start genom att vi har haft möjlighet att delta i FVCA:s tillfälliga ESG-arbetsgrupp, säger Niko Mokkila, chef för investeringsverksamheten vid Hartwall Capital.

Ansvarsfulla investeringar handlar om att beakta miljö, samhällsansvar och goda förvaltningsprinciper i sin verksamhet. Genom att göra det bidrar vi till en hållbar utveckling, en mer effektiv resurshantering samt en bärkraftig värdeökning.

– Hållbarhet och samhälleligt ansvar är kärnan i många familjeägda bolag. Vi har ägarnas starka stöd för att vidareutveckla våra processer och agerande så att inverkan verkligen syns. Förutom att ESG-betoningen bidrar till hållbar utveckling och värdeökning är den en oskiljaktig del av vår riskhanteringsprocess, som vi lägger särskild fokus på i år, säger Heidi Sulin, chef för supportfunktioner.

 

 

FN:s principer för ansvarsfull investering

 

FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan sammankallade år 2005 en grupp av de största institutionella investerarna för att utveckla FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Principerna lanserades år 2006 på New York-börsen. Principerna utgår ifrån tanken om att miljö-, samhällsansvars- och förvaltningsaspekter kan ha inverkan på investeringsportföljernas värdeutveckling och därför bör beaktas.

Många stora bolag har råkat ut för stora kostnader och dyra PR-skandaler efter att ha försummat hållbarhetsaspekten i sin verksamhet. Genom misstagen har också andra företag lärt sig: hållbarhet är inte längre någon trend, utan en naturlig del av strategin och verksamheten. Stora banker och finansinstitut har grundat egna avdelningar för att se till att verksamheten uppfyller kraven. Vid sidan om det har en hel bransch med institut och konsultbolag som arbetar med miljö-, samhällsansvars- och förvaltningsfrågor vuxit fram.

Det finns redan ett antal index för att mäta hur olika bolag hanterar ESG-frågor och vi vet att fler är på väg för att hjälpa investerare, konsumenter och andra intressenter att granska de icke-finansiella aspekterna av ett företags verksamhet, vilket vi anser att är en positiv utveckling.

 

Undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar förbinder sig att:

  • införliva ESG-aspekterna i investeringsanalyser och beslutsfattandeprocessen.
  • vara aktiva ägare och inkludera ESG-ärenden i sin ägarpraxis
  • uppmuntra ändamålsenlig rapportering kring ESG-ärenden i de bolag Hartwall Capital investerar i
  • arbeta för att principerna för ansvarsfulla investeringar implementeras i branschen
  • samarbeta med andra placerare för att mer effektivt införliva principerna om ansvarsfulla investeringar i branschen
  • publicera regelbundna rapporter om våra åtgärder samt våra framsteg i att göra ansvarsfulla placeringar