Kategori: Nyheter

Katja Kuusilehto är Hartwall Capitals nya Financial Controller

Katja Kuusilehto

Hartwall Capital har anställt Katja Kuusilehto för positionen som Financial Controller. Anställningen stöder den pågående utvecklingen av bolagets ekonomifunktion.

Katja Kuusilehto kommer närmast från S-Banken, där hon de senaste åren har arbetat vid treasuryfunktionen samt med bland annat fondbokföring samt likviditetshantering.

Innan S-Banken tillbringade Kuusilehto 18 år vid Aktia med till exempel värdeberäkning och ekonomiförvaltning på sitt bord.

Hartwall Capital utnämnde nya styrelsemedlemmar

Tom Eriksson samt Frank Korsström har valts in i Hartwall Capitals styrelse. I sammansättningen av den nya styrelsen har erfarenhet av investeringsverksamhet vägt tungt. Styrelsearbetet har också organiserats om: tätare kontakt och ett mer operativt grepp möjliggör att styrelsens kompetenser kan utnyttjas mer effektivt.

Eriksson, ekon. mag., har bland annat haft olika direktörsuppdrag i Wärtsilä, fungerade som Managing Director för Adveq Management AG 2004-2007 och är nu Chief Investment Officer vid Calibrium AG. Eriksson har tidigare haft flera styrelseuppdrag och sitter nu i bland annat Audico Systems samt Tolomeo Capital AG:s styrelser. 

Frank Korsström, DI, ekon.mag., arbetade för Accenture mellan 1998 och 2020, sedan 2006 som vd för Accenture i Finland samt sedan 2007 som vd för Accenture i Norden. Innan Accenture innehade Korsström tjänster i konsultbolagen SIAR-Bossard i Finland och Paris samt Boston Consulting Group i Sverige och Finland. Korsström är dessutom direktör samt ansvarig för genomförandet av för Finlands Näringsliv EK:s covid-19 exitstrategi samt fungerar som styrelseordförande i Ficolo Oy samt Rej-Design. Korsström är också förvaltningsrådsmedlem i Stiftelsen Arcada. 

Styrelsen består nu av sex medlemmar. Utöver Eriksson och Korsström består styrelsen av ordförande Michael Rosenlew, vice ordförande Peter Therman, Paul Hartwall samt Casimir Lindholm. 

– Hartwall Capitals styrelse fungerar nu mer som en investeringskommitté, säger ordförande Michael Rosenlew.  

En tätare möteskalender medger en ytterligare förbättrad smidighet i beslutsfattandet. Att styrelsesammankomsterna sker oftare möjliggör dessutom att styrelsemedlemmarna får en djup insikt i Hartwall Capitals arbete och projekt, vilket tillåter att styrelsens kompetenser och erfarenhet kan utnyttjas mer effektivt. I sammansättningen av den nya styrelsen har erfarenhet av investeringsverksamhet därför vägt tungt. 

Hartwall Capital stöder Konecranes och Cargotecs fusion

Konecranes och Cargotecs styrelser har i dag offentliggjort beslutet att fusionera bolagen. Det nya bolaget som fusionen resulterar i blir en global ledare inom hållbara materialflöden. Hartwall Capital, Konecranes största ägare med 10,01% av aktierna, välkomnar fusionen och ger den sitt fortsatta fulla stöd samt förbinder sig till att rösta för fusionen.

– Vi är glada över att som största aktieägare i Konecranes ha kunnat ha en mycket aktiv roll och därmed äntligen möjliggjort den här processen, säger Hartwall Capitals styrelseordförande Michael Rosenlew.

– Vi tror att fusionen är rätt väg att gå. Tillsammans bildar Konecranes och Cargotec ett nytt finländskt storbolag med ett starkt finländskt ägande, vilket vi kan vara stolta över.

Den föreslagna fusionen sker genom en absorptionsfusion så att Konecranes uppgår i Cargotec. Konecranes aktieägare kompenseras med nyemitterade aktier i Cargotec till ett värde som motsvarar hälften det nya bolagets aktiestock, värde och röster och därtill föreslås det att Konecranes gör en extra utbetalning av medel på två euro per aktie till sina aktieägare innan fusionen slutförs. Efter fusionen kommer Hartwall Capital att äga en andel på 5% av det nya bolaget.

De respektive bolagens styrelser rekommenderar enhälligt fusionen för aktieägarna. Fusionen kräver ett godkännande vid de extra bolagsstämmor parterna kommer att sammankalla för att fatta ett beslut om fusionen samt ett godkännande av de relevanta konkurrensmyndigheterna. Enligt bolagen har aktieägare som representerar kring 27,4 procent av aktierna och rösterna i Konecranes samt kring 44,8 procent av aktierna och 76,3 av rösterna i Cargotec förbundit sig till att stöda fusionen. Ifall alla krav uppfylls beräknas fusionen äga rum under fjärde kvartalet år 2021.

Länk till det officiella börsmeddelandet

Hartwall Capital joins FVCA ESG Committee

Hartwall Capital’s Investment Associate Noora Haraholma has been awarded a seat in the ESG-committee of the FVCA – Finnish Venture Capital Association.

The committee focuses on the themes of responsibility, effectiveness and diversity in the private equity industry. The committee actively monitors developments around ESG issues in the industry and how they affect the capital investment field. The committee provides Hartwall Capital with a platform to participate in the discussion on good practice in ESG matters, as well as a way to contribute to the implementation of them.

Thank you for your trust! We look forward to cooperating and working for a more sustainable world.

Hartwall Capital stärker sitt team genom strategiska rekryteringar

Hartwall Capital har stärkt sitt investerings- samt det administrativa teamet genom tre nyanställningar.

Andreas Lagerbohm börjar under hösten som ny ekonomichef (Chief Financial Officer). Andreas kommer till Hartwall Capital från Aktia, där han har ansvarade för koncernens ekonomiförvaltning som Head of Group Finance samt fungerade som VD för koncernens dotterbolag Aktia Finans. Andreas har också varit interim-CFO för Aktia-koncernen under en period av omorganiseringar i bolaget år 2017. Andreas har arbetat för Aktia sedan år 2015. Innan Aktia jobbade Andreas på KPMG med olika revisions- och konsulteringsuppgifter inom finansbranchen.

Noora Haraholma är Hartwall Capitals nyaste medlem i investeringsverksamhetsteamet, som Investment Associate. Haraholma har tidigare arbetat bland annat som konsult vid Boston Consulting Group, där hon främst har koncentrerat sig på företagsutveckling och -transformation, förnyelser av affärsmodeller och organisationer samt strategi- och due diligence-projekt.

Viktor Grandell har tillträtt som kommunikationsansvarig (Communications manager) vid Hartwall Capital. Tjänsten är ny och har tillsatts som ett led i Hartwall Capitals strävan att utveckla företagets interna och externa kommunikation. Grandell har tidigare arbetat som journalist och de tio senaste åren inom politiken, som kommunikationschef för Svenska folkpartiet i Finland.

Ansvarsfulla investeringar ger större effekt

Hartwall Capital har i år undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Undertecknandet är ett viktigt steg i vårt arbete för att säkerställa att verksamheten sker enligt principerna för ansvarsfull investeringsverksamhet, såväl inom Hartwall Capital som i portföljbolagen.

Ansvarsfulla investeringar har från början varit en av grundpelarna för Hartwall Capitals verksamhet. Under år 2020 har Hartwall Capital dessutom blivit medlem i kapitalinvesteringsorganisationernas branschorgan FVCA och undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Samarbetsorganisationerna fungerar som ytterligare stöd för utvecklingen av våra processer samt för ökad transparens, bland annat genom de bästa praxis- och välbeprövade rapporteringsmodeller de ger tillgång till. Medlemskapen i dessa nätverk ger oss dessutom möjlighet att följa med utvecklingen av ESG-relaterade processer (miljö, samhällsansvar och förvaltning) och klimatet inom investeringsbranschen samt en plats i de forum där dessa diskuteras och vidareutvecklas.

– De krav som ställs på organisationer som undertecknat principerna är inget nytt för Hartwall Capital. Ansvarsfull investeringsverksamhet är en princip som alltid har styrt verksamheten och ägandet. När vår organisation växer, ökar kraven på att göra en systematisk och integrerad process av ESG-principerna inom vår investeringsverksamhet, samt att åtgärdernas inverkan följs upp och rapporteras på ett transparent sätt. Vi vill också följa med ESG-ärendenas utveckling inom branschen och samarbeta med andra branschaktörer, som redan har fått en god start genom att vi har haft möjlighet att delta i FVCA:s tillfälliga ESG-arbetsgrupp, säger Niko Mokkila, chef för investeringsverksamheten vid Hartwall Capital.

Ansvarsfulla investeringar handlar om att beakta miljö, samhällsansvar och goda förvaltningsprinciper i sin verksamhet. Genom att göra det bidrar vi till en hållbar utveckling, en mer effektiv resurshantering samt en bärkraftig värdeökning.

– Hållbarhet och samhälleligt ansvar är kärnan i många familjeägda bolag. Vi har ägarnas starka stöd för att vidareutveckla våra processer och agerande så att inverkan verkligen syns. Förutom att ESG-betoningen bidrar till hållbar utveckling och värdeökning är den en oskiljaktig del av vår riskhanteringsprocess, som vi lägger särskild fokus på i år, säger Heidi Sulin, chef för supportfunktioner.

 

 

FN:s principer för ansvarsfull investering

 

FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan sammankallade år 2005 en grupp av de största institutionella investerarna för att utveckla FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Principerna lanserades år 2006 på New York-börsen. Principerna utgår ifrån tanken om att miljö-, samhällsansvars- och förvaltningsaspekter kan ha inverkan på investeringsportföljernas värdeutveckling och därför bör beaktas.

Många stora bolag har råkat ut för stora kostnader och dyra PR-skandaler efter att ha försummat hållbarhetsaspekten i sin verksamhet. Genom misstagen har också andra företag lärt sig: hållbarhet är inte längre någon trend, utan en naturlig del av strategin och verksamheten. Stora banker och finansinstitut har grundat egna avdelningar för att se till att verksamheten uppfyller kraven. Vid sidan om det har en hel bransch med institut och konsultbolag som arbetar med miljö-, samhällsansvars- och förvaltningsfrågor vuxit fram.

Det finns redan ett antal index för att mäta hur olika bolag hanterar ESG-frågor och vi vet att fler är på väg för att hjälpa investerare, konsumenter och andra intressenter att granska de icke-finansiella aspekterna av ett företags verksamhet, vilket vi anser att är en positiv utveckling.

 

Undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar förbinder sig att:

  • införliva ESG-aspekterna i investeringsanalyser och beslutsfattandeprocessen.
  • vara aktiva ägare och inkludera ESG-ärenden i sin ägarpraxis
  • uppmuntra ändamålsenlig rapportering kring ESG-ärenden i de bolag Hartwall Capital investerar i
  • arbeta för att principerna för ansvarsfulla investeringar implementeras i branschen
  • samarbeta med andra placerare för att mer effektivt införliva principerna om ansvarsfulla investeringar i branschen
  • publicera regelbundna rapporter om våra åtgärder samt våra framsteg i att göra ansvarsfulla placeringar

Hartwall Capital avyttrade sitt innehav i Polarica

Hartwall Capital har med ett avtal undertecknat 20.12.2019 sålt sitt minoritetsinnehav i Polarica Holding AB, tillsammans med Intera Fund I Ky som varit huvudägare, till en grupp köpare bestående av flera investerare. Hartwall Capital var ägare i Polarica åren 2010-2019. Tilläggsuppgifter ger Niko Mokkila, Chef för Hartwall Capitals Investeringsverksamhet (niko.mokkila@hartwallcapital.fi).

Julhälsningar

Vi tackar för gott samarbete under det gångna året och önskar en Fridfull Juletid och ett Gott stundande Nytt Decennium 2020!

I år har vi velat stöda det förebyggande arbetet mot ungas marginalisering och har gjort en juldonation till Tukikummit-stiftelsen. Donationen stöder barn och ungdomars hobbyer och skolgång och således minskar de ungas sociala utslagning.

Juliga hälsningar,

Team Hartwall Capital

Hartwall Capital har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Abp

Hartwall Capital Oy Ab

Meddelande

Fritt för publicering 3.12.2019

 

Hartwall Capital har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Abp

HC Holding Oy Ab (”Hartwall Capital”, som är Hartwall Capital Oy Ab:s helägda dotterbolag) har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Oyj Abp (”Stockmann”). Hartwall Capital har den 3.12.2019 sålt 2,3 miljoner Stockmann B-serie aktier i Stockmann vilket motsvarar cirka 3,2 procent av alla aktier i Stockmann och 0.7 procent av alla röster. Aktierna såldes till finländska investerare. Den totala köpeskillingen i aktieförsäljningen uppgår till cirka 4,3 miljoner euro. I samband med aktieförsäljningen har Hartwall Capital med vissa begränsningar förbundit sig till att inte sälja sina resterande Stockmann-aktier tills Stockmann har publicerat sin delårsrapport för Q1 2020.

Efter aktieförsäljningen äger Hartwall Capital 3 186 488 Stockmann A-serie aktier och 2 929 126 B-serie aktier, vilket motsvarar cirka 8,5 procent av alla Stockmanns aktier och 10,0 procent av alla röster. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingforsfilialen (”SEB”) agerade sole bookrunner i aktieförsäljningen.

”Hartwall Capital är en långsiktig ägare och vi har varit en aktiv aktieägare i Stockmann i tio år. Som ett investeringsbolag evaluerar vi regelbundet alternativen gällande våra innehav, och baserat på omsorgsfullt övervägande har vi beslutat att det nu är rätt tid för oss att minska vårt innehav i Stockmann. Efter aktieförsäljningen anser vi Stockmann vara en finansiell investering för oss. Således kommer vi inte att utöva en roll som aktiv ägare i motsats till den roll vi har haft under de senaste åren”, konstaterar Hartwall Capital Oy Ab:s Chef för Investeringsverksamheten Niko Mokkila.

 

Viktigt meddelande

Detta meddelande har endast uppgjorts för informationsändamål och skall inte anses utgöra ett erbjudande att köpa, sälja, utfärda eller teckna sig för, eller någon begäran om ett erbjudande att köpa, sälja, utfärda eller teckna värdepapper, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, begäran eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller kvalificering enligt gällande värdepapperslagar i sådan jurisdiktion.

Niko Mokkila utnämnd till att leda Hartwall Capitals investeringsverksamhet

DI, Ekon.mag. Niko Mokkila (1979) börjar i Hartwall Capitals tjänst under den pågående hösten. Mokkilas ansvarsområde är bolagets hela investeringsverksamhet och han rapporterar i den nya uppgiftsrollen direkt till styrelsen. Mokkila övergår till Hartwall Capital från riskkapitalsbolaget Altor och han har innalles ca 15-års erfarenhet från riskkapitalsbranchen och konsultuppdrag inom investeringsverksamhet. Mokkilas erfarenhet och expertis är i en central roll när bolagets investeringsverksamhet utvecklas framåt.

Bolagets styrelse har beslutat att inte välja en verkställande direktör till bolaget. Heidi Sulin som har skött uppgifterna som tillfällig verkställande direktör sedan oktober 2018 ansvarar i fortsättningen för bolagets övriga löpande administration och rapporterar såsom Mokkila direkt till styrelsen.

Bolagets styrelse och operativa team påbörjar under hösten en strategiprocess vars syfte är att göra specificeringar i bolagets investeringsstrategi och förtydliga verksamhetsmodellen. Möjliga förändringar informeras vid behov, uppskattningsvis i början av år 2020.

 

Ytterligare information:

Michael Rosenlew, styrelseordförande

Kontakt via ledningens assistent Karen Granvik (+358 9 6818 5610)