Kategori: Nyheter

Hartwall Capital stärker sitt team genom strategiska rekryteringar

Hartwall Capital har stärkt sitt investerings- samt det administrativa teamet genom tre nyanställningar.

Andreas Lagerbohm börjar under hösten som ny ekonomichef (Chief Financial Officer). Andreas kommer till Hartwall Capital från Aktia, där han har ansvarade för koncernens ekonomiförvaltning som Head of Group Finance samt fungerade som VD för koncernens dotterbolag Aktia Finans. Andreas har också varit interim-CFO för Aktia-koncernen under en period av omorganiseringar i bolaget år 2017. Andreas har arbetat för Aktia sedan år 2015. Innan Aktia jobbade Andreas på KPMG med olika revisions- och konsulteringsuppgifter inom finansbranchen.

Noora Haraholma är Hartwall Capitals nyaste medlem i investeringsverksamhetsteamet, som Investment Associate. Haraholma har tidigare arbetat bland annat som konsult vid Boston Consulting Group, där hon främst har koncentrerat sig på företagsutveckling och -transformation, förnyelser av affärsmodeller och organisationer samt strategi- och due diligence-projekt.

Viktor Grandell har tillträtt som kommunikationsansvarig (Communications manager) vid Hartwall Capital. Tjänsten är ny och har tillsatts som ett led i Hartwall Capitals strävan att utveckla företagets interna och externa kommunikation. Grandell har tidigare arbetat som journalist och de tio senaste åren inom politiken, som kommunikationschef för Svenska folkpartiet i Finland.

Ansvarsfulla investeringar ger större effekt

Hartwall Capital har i år undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Undertecknandet är ett viktigt steg i vårt arbete för att säkerställa att verksamheten sker enligt principerna för ansvarsfull investeringsverksamhet, såväl inom Hartwall Capital som i portföljbolagen.

Ansvarsfulla investeringar har från början varit en av grundpelarna för Hartwall Capitals verksamhet. Under år 2020 har Hartwall Capital dessutom blivit medlem i kapitalinvesteringsorganisationernas branschorgan FVCA och undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Samarbetsorganisationerna fungerar som ytterligare stöd för utvecklingen av våra processer samt för ökad transparens, bland annat genom de bästa praxis- och välbeprövade rapporteringsmodeller de ger tillgång till. Medlemskapen i dessa nätverk ger oss dessutom möjlighet att följa med utvecklingen av ESG-relaterade processer (miljö, samhällsansvar och förvaltning) och klimatet inom investeringsbranschen samt en plats i de forum där dessa diskuteras och vidareutvecklas.

– De krav som ställs på organisationer som undertecknat principerna är inget nytt för Hartwall Capital. Ansvarsfull investeringsverksamhet är en princip som alltid har styrt verksamheten och ägandet. När vår organisation växer, ökar kraven på att göra en systematisk och integrerad process av ESG-principerna inom vår investeringsverksamhet, samt att åtgärdernas inverkan följs upp och rapporteras på ett transparent sätt. Vi vill också följa med ESG-ärendenas utveckling inom branschen och samarbeta med andra branschaktörer, som redan har fått en god start genom att vi har haft möjlighet att delta i FVCA:s tillfälliga ESG-arbetsgrupp, säger Niko Mokkila, chef för investeringsverksamheten vid Hartwall Capital.

Ansvarsfulla investeringar handlar om att beakta miljö, samhällsansvar och goda förvaltningsprinciper i sin verksamhet. Genom att göra det bidrar vi till en hållbar utveckling, en mer effektiv resurshantering samt en bärkraftig värdeökning.

– Hållbarhet och samhälleligt ansvar är kärnan i många familjeägda bolag. Vi har ägarnas starka stöd för att vidareutveckla våra processer och agerande så att inverkan verkligen syns. Förutom att ESG-betoningen bidrar till hållbar utveckling och värdeökning är den en oskiljaktig del av vår riskhanteringsprocess, som vi lägger särskild fokus på i år, säger Heidi Sulin, chef för supportfunktioner.

 

 

FN:s principer för ansvarsfull investering

 

FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan sammankallade år 2005 en grupp av de största institutionella investerarna för att utveckla FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Principerna lanserades år 2006 på New York-börsen. Principerna utgår ifrån tanken om att miljö-, samhällsansvars- och förvaltningsaspekter kan ha inverkan på investeringsportföljernas värdeutveckling och därför bör beaktas.

Många stora bolag har råkat ut för stora kostnader och dyra PR-skandaler efter att ha försummat hållbarhetsaspekten i sin verksamhet. Genom misstagen har också andra företag lärt sig: hållbarhet är inte längre någon trend, utan en naturlig del av strategin och verksamheten. Stora banker och finansinstitut har grundat egna avdelningar för att se till att verksamheten uppfyller kraven. Vid sidan om det har en hel bransch med institut och konsultbolag som arbetar med miljö-, samhällsansvars- och förvaltningsfrågor vuxit fram.

Det finns redan ett antal index för att mäta hur olika bolag hanterar ESG-frågor och vi vet att fler är på väg för att hjälpa investerare, konsumenter och andra intressenter att granska de icke-finansiella aspekterna av ett företags verksamhet, vilket vi anser att är en positiv utveckling.

 

Undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar förbinder sig att:

  • införliva ESG-aspekterna i investeringsanalyser och beslutsfattandeprocessen.
  • vara aktiva ägare och inkludera ESG-ärenden i sin ägarpraxis
  • uppmuntra ändamålsenlig rapportering kring ESG-ärenden i de bolag Hartwall Capital investerar i
  • arbeta för att principerna för ansvarsfulla investeringar implementeras i branschen
  • samarbeta med andra placerare för att mer effektivt införliva principerna om ansvarsfulla investeringar i branschen
  • publicera regelbundna rapporter om våra åtgärder samt våra framsteg i att göra ansvarsfulla placeringar

Hartwall Capital avyttrade sitt innehav i Polarica

Hartwall Capital har med ett avtal undertecknat 20.12.2019 sålt sitt minoritetsinnehav i Polarica Holding AB, tillsammans med Intera Fund I Ky som varit huvudägare, till en grupp köpare bestående av flera investerare. Hartwall Capital var ägare i Polarica åren 2010-2019. Tilläggsuppgifter ger Niko Mokkila, Chef för Hartwall Capitals Investeringsverksamhet (niko.mokkila@hartwallcapital.fi).

Julhälsningar

Vi tackar för gott samarbete under det gångna året och önskar en Fridfull Juletid och ett Gott stundande Nytt Decennium 2020!

I år har vi velat stöda det förebyggande arbetet mot ungas marginalisering och har gjort en juldonation till Tukikummit-stiftelsen. Donationen stöder barn och ungdomars hobbyer och skolgång och således minskar de ungas sociala utslagning.

Juliga hälsningar,

Team Hartwall Capital

Hartwall Capital har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Abp

Hartwall Capital Oy Ab

Meddelande

Fritt för publicering 3.12.2019

 

Hartwall Capital har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Abp

HC Holding Oy Ab (”Hartwall Capital”, som är Hartwall Capital Oy Ab:s helägda dotterbolag) har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Oyj Abp (”Stockmann”). Hartwall Capital har den 3.12.2019 sålt 2,3 miljoner Stockmann B-serie aktier i Stockmann vilket motsvarar cirka 3,2 procent av alla aktier i Stockmann och 0.7 procent av alla röster. Aktierna såldes till finländska investerare. Den totala köpeskillingen i aktieförsäljningen uppgår till cirka 4,3 miljoner euro. I samband med aktieförsäljningen har Hartwall Capital med vissa begränsningar förbundit sig till att inte sälja sina resterande Stockmann-aktier tills Stockmann har publicerat sin delårsrapport för Q1 2020.

Efter aktieförsäljningen äger Hartwall Capital 3 186 488 Stockmann A-serie aktier och 2 929 126 B-serie aktier, vilket motsvarar cirka 8,5 procent av alla Stockmanns aktier och 10,0 procent av alla röster. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingforsfilialen (”SEB”) agerade sole bookrunner i aktieförsäljningen.

”Hartwall Capital är en långsiktig ägare och vi har varit en aktiv aktieägare i Stockmann i tio år. Som ett investeringsbolag evaluerar vi regelbundet alternativen gällande våra innehav, och baserat på omsorgsfullt övervägande har vi beslutat att det nu är rätt tid för oss att minska vårt innehav i Stockmann. Efter aktieförsäljningen anser vi Stockmann vara en finansiell investering för oss. Således kommer vi inte att utöva en roll som aktiv ägare i motsats till den roll vi har haft under de senaste åren”, konstaterar Hartwall Capital Oy Ab:s Chef för Investeringsverksamheten Niko Mokkila.

 

Viktigt meddelande

Detta meddelande har endast uppgjorts för informationsändamål och skall inte anses utgöra ett erbjudande att köpa, sälja, utfärda eller teckna sig för, eller någon begäran om ett erbjudande att köpa, sälja, utfärda eller teckna värdepapper, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, begäran eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller kvalificering enligt gällande värdepapperslagar i sådan jurisdiktion.

Niko Mokkila utnämnd till att leda Hartwall Capitals investeringsverksamhet

DI, Ekon.mag. Niko Mokkila (1979) börjar i Hartwall Capitals tjänst under den pågående hösten. Mokkilas ansvarsområde är bolagets hela investeringsverksamhet och han rapporterar i den nya uppgiftsrollen direkt till styrelsen. Mokkila övergår till Hartwall Capital från riskkapitalsbolaget Altor och han har innalles ca 15-års erfarenhet från riskkapitalsbranchen och konsultuppdrag inom investeringsverksamhet. Mokkilas erfarenhet och expertis är i en central roll när bolagets investeringsverksamhet utvecklas framåt.

Bolagets styrelse har beslutat att inte välja en verkställande direktör till bolaget. Heidi Sulin som har skött uppgifterna som tillfällig verkställande direktör sedan oktober 2018 ansvarar i fortsättningen för bolagets övriga löpande administration och rapporterar såsom Mokkila direkt till styrelsen.

Bolagets styrelse och operativa team påbörjar under hösten en strategiprocess vars syfte är att göra specificeringar i bolagets investeringsstrategi och förtydliga verksamhetsmodellen. Möjliga förändringar informeras vid behov, uppskattningsvis i början av år 2020.

 

Ytterligare information:

Michael Rosenlew, styrelseordförande

Kontakt via ledningens assistent Karen Granvik (+358 9 6818 5610)

Michael Rosenlew ny styrelseordförande i Hartwall Capital

Michael_Rosenlew

På bolagsstämman den 3.5.2019 valdes Ekon.mag. Michael Rosenlew till ny styrelseordförande i Hartwall Capital. Rosenlew efterträder Ole Johansson, som inte stod till förfogande för omval som styrelseordförande.

Michael Rosenlew har gjort en lång och framgångsrik karriär på IK Investment Partners och har tidigare styrelseerfarenhet från bl.a. Caverion Abp (ordförande), Pöyry Abp och Stockmann Abp. Genom valet av Rosenlew förstärks styrelsens Private Equity-sakkunskap, och bolaget är ännu starkare att verkställa dess investeringsstrategi, konstaterar Peter Therman, ordförande för ägarnas nomineringsutskott:

”Michael har en unik erfarenhet och bakgrund som passar vårt bolag väl. Med denna kompetens och genom att han känner bolaget väl från sin tidigare medlemskapsperiod 2013 – 2018 har han en klar syn på hur bolaget kan utvecklas under dess nästa fas.”

Michael Rosenlew gläds över sitt nya uppdrag:

“Jag tycker om bolaget och branschen. Man kunde säga att jag på ett sätt återvänder till mina rötter. Jag är mycket stolt över att få lotsa denna ikoniska finländska familjs investeringsbolag och på så sätt vara en del av familjens framgångssaga.”

 

Hartwall Capital får igen tillfälle att stöda företagande via EYs världsomfattande företagartävling

Den ansedda Entrepreneur of the Year-företagartävlingen sparkade igång vid ett öppningsseminarium i Helsingfors 10.4.2019 där bl.a. fjolårets vinnare Samu Hällfors från Framery Oy och fd ambassadören Bruce Oreck inspirerade nya potentiella tävlingskandidater. Tävlanden rekryteras under våren och försommaren också under ett flertal intressanta regionala evenemang: följande evenemang ordnas i Åbo 15.5 (talare Teemu Kiiski från Finnish Design Shop samt Bruce Oreck), följd av regionala evenemang i Kuopio 21.5 (Mia Mantsinen/Mantsinen Group, Bruce Oreck), Uleåborg 29.5 (Juha Vidgrén/Ponsse Oyj, Bruce Oreck) och Tammerfors 13.6 (Kim Väisänen, Bruce Oreck). Välkommen att delta, nätverka och höra inspirerande berättelser om företagande! Anmäl dig här!

EY Entrepreneur of the Year är en välrespekterad utmärkelse för tillväxtföretagare som inspirerar andra med sin vision, ledarskap och prestationer. Med hjälp av den årliga tävlingen uppmuntrar man företagare till tillväxtorienterat och ansvarsfullt företagande samt strävar till att öka allmänt intresse och diskussion kring tillväxtföretagande. EY Entrepreneur of the Year-tävlingen har ordnats i Finland sedan 2003 och är en del av en världsomfattande företagartävling där tusentals företagare deltar. Hela tävlingen kulminerar i en final som arrangeras i Monaco där ca 60 landspecifika representanter tävlar om världsomfattande titeln EY World Entrepreneur of the Year.

Hartwall Capital sponsorerar den nationella EY Entrepreneur of the Year-tävlingen för andra året. Juryn kungör finalisterna och specialpristagarna i Helsingfors 21.10. Finlands vinnare koras 1.11 på en festgala som ordnas i Helsingfors.

Är du Finlands nästa EY Entrepreneur of the Year? Tävlingsansökan är öppen fram till 1.8.2019! Läs mer här: www.eoy.com/fi

VD-byte på Hartwall Capital Oy Ab

Hartwall Capital Oy Ab:s VD Eeva Ahdekivi har lämnat sin post fr.o.m. 30.10.2018. Styrelsen tackar Ahdekivi för hennes arbetsinsats i bolaget i drygt tre år.

Styrelsen har påbörjat rekrytering av en ny VD. Chefsjurist Heidi Sulin har utnämnts till ställföreträdande VD.

Ytterligare information:

Ole Johansson, styrelseordförande

Kontakt via ledningens assistent Karen Granvik (+358 9 6818 5610)

Hartwall Capital investerar i LeaseGreen

”LeaseGreen har lyckats öppna enorm potential för stora fastigheters ägare”

Energiservicebolaget LeaseGreens ägarbas utvidgas. LeaseGreens ägare har genomfört en transaktion där släkten Hartwalls investeringsbolag Hartwall Capital går in som LeaseGreens ägare. Som en del av transaktionen investerar Hartwall Capital även 10 miljoner euro nytt kapital i bolaget. LeaseGreens operativa ledning och strategi förblir oförändrade och den aktiva ledningen och andra nuvarande ägare fortsätter som betydande aktieägare i bolaget.

”Vi fortsätter på vår bekanta inspirerande väg, men med starkare krafter”, säger LeaseGreens verkställande direktör Tomi Mäkipelto, som grundade bolaget år 2013 tillsammans med finans- och investeringsdirektören Juho Rönni. ”LeaseGreen har nu en stark kapitalstruktur för tillväxt och internationalisering.”

Enligt Mäkipelto förblir framgång med kunderna och personalen kärnan för LeaseGreens strategi. Förutsättningarna för framtida tillväxt stärks ytterligare när de nuvarande ägarna sporras av en långsiktig finsk partner.

”Vi har med Hartwall Capital under de senaste månaderna fört djupa diskussioner om LeaseGreens affärsverksamhet, tillväxtstrategi och verksamhetsmiljö. Med Hartwall Capitals stöd kan LeaseGreen fortsätta förverkliga sin nuvarande strategi och förbli ett entreprenörsdrivet bolag. För våra kunder gör vi allt större och ambitiösare projekt och vi förstärker nu LeaseGreens ägar- och kapitalstruktur på samma sätt som förr: i god tid på förhand.”

LeaseGreen planerar och genomför modernisering av energisystem i stora fastigheter genom en innovativ servicemodellsom omfattar även finansieringen. Bolaget som fungerar i både Finland och Sverige sysselsätter ca 60 högt utbildade proffs inom fastighetsteknik, och hade en omsättning på 21 miljoner euro år 2017. Bolaget förutspår att omsättningen stiger till 35-40 miljoner euro under det pågående året.

Hartwall Capital är ett investeringsbolag ägt av släkten Hartwall, vars rötter härstammar i det 1836 grundade dryckesbolaget Oy Hartwall Ab. Hartwall Capitals verkställande direktör Eeva Ahdekivi säger att Hartwall Capital eftersträvar hållbart värdeskapande genom aktivt ägande:

”LeaseGreen är ett av de senaste årens mest framgångsrika tillväxtföretag i Finland. Bolaget har öppnat enormt avkastningspotential för fastighetsägare genom att LeaseGreens servicemodell erbjuder fastighetsägarna möjlighet till energieffektiveringsinvesteringar på ett enkelt sätt. Effektiveringsinvesteringarnas avkastning är hög och kräver inte kapital från fastighetens ägare. Således är förverkligandet av projekten lönsamma och enkla för kunderna. LeaseGreens klara verksamhetsmodell, värderingar och företagaranda passar Hartwall Capitals strategi och vi vill vara med och stöda LeaseGreens företagare och personal i bolagets nästa utvecklingsfas.”

Marknadspotentialen för energirenovering av fastigheter är flera miljarder per år enbart i Finland och Sverige. Utöver starka ekonomiska faktorer stöder den globala diskussionen kring begränsning av klimatförändringen och ansvarsfull affärsverksamhet arbetet kring minskningen av fastigheternas energiförbrukning och CO2-utsläpp. Hartwall Capitals Eeva Ahdekivi och LeaseGreens Tomi Mäkipelto säger att de ser endast en riktning i utvecklingen:

”Trycket att förbättra energieffektiviteten och förminska utsläppen ökar. Företagen har en stor vilja att agera ansvarsfullt men få har egen kunskap att lösa de tekniska utmaningarna och dra nytta av alternativen.”

 

Tilläggsuppgifter:

 

Verkställande direktör

Eeva Ahdekivi

Hartwall Capital Oy Ab

050 523 5840

eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

www.hartwallcapital.fi

 

Verkställande direktör

Tomi Mäkipelto

LeaseGreen Group Oy

050 370 4092

tomi.makipelto@leasegreen.fi

www.leasegreen.fi