Författare: Aurora

Avfallshanteringsbolaget Remeos förnyade varumärke berättar om fokus på kärnan i cirkulär ekonomi

Remeo_auto

Remeo Oy, tidigare Suez Suomi Oy, förnyade sitt namn och varumärke under början av 2017 i samband med att Hartwall Capital blev majoritetsägare i bolaget. Det nya namnet är latin och betyder i stort ”jag återvänder”, vilket i samband med bolagets nya slogan – ”Ajattele. Uudestaan” (översatt: Tänk. Igen.) – berättar om en stark fokus på att utveckla samhällets möjligheter att återanvända naturresurser och genom detta främja cirkulär ekonomi.   

Återvinning är ett växande fenomen och affärsområde. Återvinning är även ett av regeringens spetsprogram som ger stora tillväxtmöjligheter.

”Vi ser att marknaden har en positiv, långsiktig tillväxttrend”, säger Hartwall Capitals Investgeringsdirektör Jussi Salokangas. ”Finland är föregångare inom många områden men vad gäller återvinningsgrad av avfall, ligger vi efter om man jämför med tex. de övriga Nordiska länderna. Samtidigt har man lagt höga målsättningar i EU och i Finland för både kort- och långsiktigt utveckling av återvinning. Vi tror att tillväxtutsikterna ser bra ut.”

”Bolag som Remeo möjliggör cirkulär ekonomi och är i en central roll då man diskuterar återanvändning av material som tex. fibrer, plast, glas, och metall till inhemskt råmaterial. Industrins intresse av att använda sekundära råmaterial ökar hela tiden.”

”Vi har främst köpt bolaget för att understöda dess tillväxt och för detta finns ett flertal möjligheter. Remeo kan växa geografiskt, genom att vidga sitt service utbud eller genom företagsköp.”

”Hartwall Capital är en långsiktig, inhemsk ägare och vi vill vara med och stöda finska bolags tillväxt samt utveckling med ett längre perspektiv”, säger Salokangas.

Remeos Verkställande direktör, Jorma Kangas ser ägarbytet som en början på en stark utvecklingsfas.

”En stark och insatt ägare ger bra förutsättningar för långsiktig utveckling och Hartwall Capital medverkar aktivt fär att skapa organisk tillväxt. Företagsköp passar bra in i Remeos verksamhet och är klart med på bolagets agenda. En nyligen förnyad lag om offentlig upphandling och delvis förnyande av avfallslagen öppnar marknaden och hämtar möjligheter för fri konkurrens”, summerar Verkställande direktör Kangas.

 

Remeo sysselsätter ca. 350 proffessionella inom återvinningsbranschen och bolagets omsättning år 2016 var ca. 74 miljoner euro. Bolaget har ca. 200 specialfordon för ändamålet. Remeo har servicecenters i Vanda, Riihimäki, Tammerfors, Heinola, Lahtis, Borgå, Kotka, Åbo, Vasa, Nystad, Villmanstrand, Seinäjoki, Vihanti och i Ylivieska. Remeo har nio anläggningar i Finland för återvinning och återanvändning av material. Det på anläggningarna återvunna materialet levereras för ändamålsenlig vidarebehandling eller till industrin som råmaterial.

Hartwall Capital köper SUEZ Groups finska verksamhet

Hartwall Capital Oy Ab har kommit överens med svenska SUEZ Recycling AB om att förvärva hela aktiestocken i SUEZ Suomi Oy Ab. SUEZ Finland är den franska SUEZ-koncernens finska filial.

SUEZ har varit verksam i Finland sedan år 1964 och sedan år 1998 har bolaget tillhört SUEZ-koncernen. SUEZ Finland är ledande bolag inom sin bransch i Finland. Bolaget hade år 2015 en omsättning på ca 71 miljoner euro samt sysselsätter ca 300 personer. Med hjälp av ca 200 avfallshanteringsbilar samt åtta förbehandlingsanläggningar, erbjuder företaget ett brett utbud av hantering och förbehandling av avfall för företag, kommuner och privathushåll i hela landet. Till utbudet hör bland annat uppsamling av olika typer av avfall, transport och förbehandling. Insamlade och förbehandlade avfallsfraktioner används som sekundärmaterial inom energiproduktion eller riktas till lämplig sluthantering.

Hartwall Capitals VD, Eeva Ahdekivi kommenterar: ”SUEZ Finlands verksamhet och position inom sin bransch är stabil och har goda utsikter för tillväxt. Behovet av återvunnet material inom industrin samt skärpta målsättningar gällande återanvändning stöder tillväxten inom branschen. Hartwall Capital är en långsiktig ägare, som strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av sina innehav och SUEZ Finland passar denna strategi väl. Vi uppskattar ledningens arbete med bolaget och stöder en starkare fokus på framtida tillväxtmöjligheter”

SUEZ Finlands VD, Jorma Kangas konstaterar: ”Vi har förbättrat bolagets lönsamhet, samtidigt som vi ökat försäljningen till företagskunder. Med stöd av vår nya ägare, kan vi fortsätta att fokusera på tillväxt, till exempel genom att identifiera nya behov inom branschen samt öka vårt serviceutbud.”

Transaktionen förväntas vara avslutad före slutet av år 2016. Parterna har kommit överrens om att inte delge detaljer gällande transaktionen. SUEZ Finlands namn och varumärke kommer förnyas under år 2017 i samband med att SUEZ Finland frigör sig från koncernen. Bolaget informerar om det nya varumärket under första halvan av året 2017. Transaktionen har ingen direkt inverkan på bolagets operativa verksamhet och kontaktuppgifter samt kundtjänst förblir oförändrade.

Hartwall Capital är ett finskt, familjeägt investeringsbolag, som gör direkta aktieinvesteringar i utvalda börs- samt onoterade bolag. Hartwall Capital är en aktiv ägare, som genom ett aktivt engagemang stöder målbolagens tillväxt. Hartwall Capital har ägarpositioner i åtta bolag och innehavens totala värde uppgår till drygt 700 miljoner euro.

EY Corporate Finance, Hannes Snellman, Deloitte och Vahanen fungerade som Hartwall Capitals rådgivare i transaktionen och finansieringen arrangerades av Nordea.

För tilläggsinformation:
Jussi Salokangas, Investeringsdirektör, Hartwall Capital
ringbud: 09 6818 560

www.suez.fi
www.hartwallcapital.fi

HC Ventures avyttrade sitt innehav i Finex Oy

HC Ventures Oy har den 1.6.2016 genom ett avtal sålt sina aktier i Finex Oy till Johnson & Matthey plc.

För ytterligare information:
Mats Therman, verkställande direktör, HC Ventures +358 (0)9 6818 5617

Utnämningar inom Hartwall Capital

EM Thomas Blumberg har utnämnts till Hartwall Capitals finansieringsdirektör (CFO) fr.o.m 2.5.2016.

EM Jussi Salokangas har utnämnts till Hartwall Capitals investeringsdirektör (Chief Investment Officer) fr.o.m 1.6.2016.

Eeva Ahdekivi utnämnd till Hartwall Capitals VD

Ekonomiemagister Eeva Ahdekivi, 48, har utnämnts till VD för Hartwall Capital Oy Ab fr.o.m. 1.9.2015. Eeva Ahdekivi har tidigare verkat som placeringsdirektör på Solidium Ab 2009-2015. Innan dess verkade Ahdekivi som ledande specialsakkunnig på avdelningen för ägarstyrning vid Stadsrådets kansli 2007-2009 och som direktör på Pohjola Asset Management Ltd 2004-2006 samt som partner på Conventum Oyj 1997-2002.

Hartwall Capitals nuvarande VD Bertel Langenskiöld, 64, går enligt ursprunglig överenskommelse i pension 30.9.2015.

För ytterligare information kontakta:
Tom von Weymarn, styrelseordförande: +358 400 212386
Ole Johansson, styrelsens vice ordförande: +358 40 7544360

Hartwall Capital återinvesterar i dryckesindustrin

Hartwall Capital har beslutat att återinvestera i dryckesindustrin genom att stöda Royal Unibrew A/S i deras förvärv av dryckesbolaget Oy Hartwall Ab. Hartwall Capital kommer vid affärens closing att teckna sammanlagt upp till 1.046.000 st aktier, vilket efter emissionen innebär 9,39 % ägarandel i Royal Unibrew. I och med detta blir Hartwall Capital bolagets näst största ägare efter Chr. Augustinus Fabrikker A/S.

“Under processens gång har vi fått ett starkt förtroende för Royal Unibrew och deras ledning. Royal Unibrew är idag ett av de lönsammaste dryckesbolagen i Europa. Vi ser detta som en god möjlighet att skapa en stark dryckeskoncern i Norden och Baltikum”, säger Bertel Langenskiöld, vd för Hartwall Capital.

För ytterligare information, kontakta:
Bertel Langenskiöld, verkställande direktör, tel. +358 9 6818 560
Tom von Weymarn, styrelseordförande, tel. +358 9 6818 560
www.royalunibrew.dk

Samgående mellan Karelia-Upofloor och Kährs godkänt

Kährs och Karelia-Upofloor har fått godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter att gå samman. Kährs och Karelia-Upofloor meddelade i oktober att de avsåg att gå samman och skapa Europas ledande trägolvstillverkare. Enligt avtalet var samgåendet villkorat godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Detta villkor är nu uppfyllt och samgåendet har därmed genomförts.

För ytterligare information:
Bertel Langenskiöld, verkställande direktör: +358 (0)9 6818 560
www.kareliaupofloor.com
www.kährs.com

Karelia-Upofloor och Kährs går samman

Det svenska bolaget AB Gustaf Kähr (”Kährs”) och finländska bolaget Karelia-Upofloor Oy (”Karelia-Upofloor”) går samman och skapar Europas ledande trägolvstillverkare. Det nya bolaget blir marknadsledande i Sverige, Norge, Finland och Ryssland, och uppnår starka positioner på andra viktiga marknader som Storbritanien och Tyskland. Det sammanslagna bolaget kommer att omsätta omkring 300 miljoner euro.

”Karelia-Upofloor och Kährs är bolag med kompletterande produkter och geografier. Som långsiktig ägare tror vi att samgåendet skapar en klart konkurrenskraftigare aktör på en fragmenterad marknad. Tillsammans är bolagen bättre rustade att möta de utmaningar som golvmarknaden präglas av idag”, säger Bertel Langenskiöld, vd för Hartwall Capital.

Kährs huvudägare, Triton Fund III, blir största ägare i det nya gemensamma bolaget. Hartwall Capital blir näst största ägare, följt av ledningen. Hartwall Capital har ägt Karelia-Upofloor sedan 2004.

Samgåendet är villkorat relevanta konkurrensmyndigheters godkännande.

För ytterligare information, kontakta:

Bertel Langenskiöld, verkställande direktör: +358 (0)9 6818 560
www.kareliaupofloor.com
www.kahrs.com

Hartwall Capital köper Lampaska huset i Helsingfors centrum

Det finska familjeägda investeringsbolaget Hartwall Capital Oy Ab har idag köpt Lampaska huset i Helsingfors centrum av Hotel Helena Ab:s konkursbo.

Hartwall Capitals syfte är att öppna Lampaska husets gatuplan för allmänheten och att använda husets kontorsutrymmen för familjeföretagets affärsverksamhet. Övriga kontors- och affärsutrymmen kommer att hyras ut.

Hartwall Capitals avsikt är att renovera och restaurera fastigheten med respekt för dess kulturhistoriska bakgrund. Samtidigt vill Hartwall Capital delta i ansvarsfull utveckling och upplivandet av det kulturhistoriskt viktiga kvarteret i centrala Helsingfors i enlighet med Helsingfors stads målsättning.

Renoveringen av Lampaska huset påbörjas sommaren 2012 och fastigheten förväntas vara i allmänhetens, övriga hyrestagares och företagets bruk sommaren 2013.

”År 1836 började dryckesbolaget Hartwall sin verksamhet i samma kvarter i Sederholmska huset. Med beaktande av att Hartwall Capital har sina rötter i Helsingfors stad och att Helsingfors alltid har haft en betydande roll i företagets historia, har bolaget ett naturligt intresse att delta i utvecklingen av detta kulturhistoriskt viktiga kvartersområde”, säger Bertel Langenskiöld, verkställande direktör.

För ytterligare information kontakta:
Guy Reinikainen, ekonomi- och finansdirektör: +358 (0)9 6818 560