Hartwall Capital luopui omistuksestaan Royal Unibrew:ssa

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä julkistaminen tai levittäminen olisi soveltuvan lain vastaista.

Hartwall Capital luopui omistuksestaan Royal Unibrew A/S:ssä
Yhtiötiedote, 16.1.2018

HC Holding Oy Ab (“Hartwall Capital”, joka on Hartwall Capital Oy Ab:n omistama yhtiö) on myynyt osakkeensa Royal Unibrew A/S:ssä (”Royal Unibrew” tai ”Yhtiö”) nopeutetussa tarjousmenettelyssä (”Osakemyynti”). Hartwall Capital myi 2 776 440 Yhtiön osaketta, joka vastaa 5,27 prosenttia Royal Unibrewn kaikista osakkeista ja äänistä. Transaktio ylimerkittiin moninkertaisesti. Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen myyntihinta oli 350 Tanskan kruunua ja Osakemyynnin bruttomyyntitulot noin 972 miljoonaa Tanskan kruunua. Osakemyynnin jälkeen Hartwall Capital ei omista enää osakkeita Yhtiössä.

Hartwall Capital haluaa tässä yhteydessä kiittää Yhtiötä sekä Yhtiön johtoa ja hallitusta hyvästä yhteistyöstä kuluneen viiden vuoden aikana, jolloin Hartwall Capital on ollut merkittävä osakkeenomistaja Yhtiössä.

Danske Bank A/S (“Danske Bank”) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori (”SEB”) toimivat pääjärjestäjinä Osakemyynnissä.

Yhteystiedot

Eeva Ahdekivi, toimitusjohtaja
Hartwall Capital Oy Ab
eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

Vastuunrajoitus

Danske Bank ja SEB toimivat Osakemyynnissä ainoastaan Hartwall Capitalin eivätkä kenenkään muun lukuun eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakemyynnin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Danske Bank ja SEB eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Hartwall Capitalille, eivätkä ne anna Osakemyyntiin tai mihinkään tässä tiedotteessa viitattuun transaktioon tai järjestelyyn liittyviä neuvoja. Danske Bank ja SEB eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei muodosta lupausta tai vakuutusta menneestä tai tulevasta eikä mihinkään tässä tiedotteessa tule luottaa sellaisena.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakemyynnistä ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkinnälle tai myymiselle Osakemyynnissä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä alueilla. Hartwall Capital ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Hartwall Capital ei ole valtuuttanut arvopapereiden tarjoamista yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen).

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.